Time

 

Time…tick tock tick tock…. Time

“Life teaches us to make good use of TIME, while time teaches us the VALUE of LIFE” quote taken from good morning wishes.

Time is not promised to anyone and it can be gone in the blink of an eye.

Time is a gift given to us by God, it is up to us on how we choose to spend our time. The choices are endless and some look or sound so good that we can get lost in time. What is important at the end of the day is whether or not you have any regrets at the end of the day by the choice you made.

The one thing we all tend to forget is that we cannot stop time from happening, we cannot fast forward time, time has no rewind, retake, pause button nor a restart button. You have no redo’s.!

What’s done is done!

The only thing you can do is apologies and ask for forgiveness if you have any regrets or if you made the wrong choice or hurt someone in the process.

One thing you should think about is that: how you choose to spend your time is your gift back to God.

Time is a good way to teach yourself self-control and patience. If you lack these two skills then the best thing for you to do is pray and ask God to bless you with extra.

At King’s Kid Crèche, we try teach children the value of time. There is a time and place for everything.

It is important to give children time to learn, time to try and time to play. If a child has a question we need to give them time to listen and take time to answer or explain. Often, we need to repeat ourselves as it takes time for children to learn new skills, new concepts.

Time should never be taken for granted.

How often we look back and wished we had that so very needed nap as a child but chose not to? As an adult, we let time slip away so easily and it can never be given back.

Time…tick tock tick tock…. Time

Time is very precious yet time is the one thing we so often waste. We ignore the things that are most important to us like our family. We tend to neglect the ONE we all need most in our life…GOD!

When last did you stop, take the time to say “thank you”?

When last did you stop, take time to say “I love you”?

How much time have you spent pointing out your child’s mistakes when you could have been playing with them, teaching them or showing them right from wrong?

Time…tick tock tick tock…. Time

Happy is the person who learns to wait as he prays and never loses his patience, for God’s time is the best time.

Written by Teacher Chantal

*******************************************************************

Tyd

“Die lewe leer ons om goeie gebruik te maak van TYD, en tyd leer ons die gehalte van lewe” geskryf deur goeie more wense.

Tyd is nie aan ons belowe nie en kan in n oogwink weggeneem word.

Tyd is ̕n geskenk van God af, dit is ons keurse hoe om ons tyd deur te bring. Die keurses is eindeloos en party lyk of klink so goed dat ons total weg raak in tyd. Wat belangruk is op die einde van die dag is of jy spyt is oor jou keurses wat jy gemaak het of nie?

Die een ding wat almal bly vergeet is dat jy nie tyd kan keer nie, ons kan dit nie laat vinniger gaan nie, ons kan dit nie weg vat nie, oordoen nie, of herhaal nie of ̕n “begin oor” knoppie druk nie. Daar is geen herhaal opsie nie!

Wat gedoen is, is gedoen!

Die enigste ding wat jy kan doen is omverskooning vra en vergifnis vra as jy spyt is. Jy kan jammer sê as jy ̕n fout gemaak het of as jy dalk iemand seer gemaak het in die proses.

Iets om oor te dink: hoe jy kies om jou tyd te spandeer is jou geskenk terug aan God.

Tyd is n goeie manier om jou self-beheersing en geduld te leer. As jy die twee vaardighede ontbreek dan is die beste ding vir jou om te doen  om te bid en God te vra om jou met meer  van die twee te seën.

Hier by King’s Kid Crèche, probeer ons die kinders te leer van die waarde van tyd. Daar is n tyd en plek vir alles.

Dit is belangruk om kinders tyd te gee om te leer, tyd om te probeer en tyd om te speel. As ̕n kind ̕n vraag vra het ons nodig om tyd te neem om na hulle te luister, en die tyd te neem om hulle te antwoord of om te verduidelik. Daar is baie kere waar ons nodig het om onsself te herhaal want dit neem kinders tyd om nuwe vaardighede en konsepte te leer.

Tyd moet nooit van selfspreekend aanvaar word nie.

Hoe gereeld kyk ons terug en wens ons het daardie so nodige slaapie gevat as kind maar teen dit besluit? As volwasse mense,  laat ons toe dat tyd so maklik verby ons  glip en dit kan nooit teruggegee word nie.

Tyd…tik tok tik tok…Tyd

Tyd is van baie belang tog is dit die een ding wat ons gereeld mors. Ons ignorer die dinge wat vir ons belangruk is soos familie. Ons is geneig om die EEN wat ons almal die meeste in ons lewe nodig het, te verwaarloos….GOD!

Wanneer laas het jy gestop en die tyd geneem om “dankie” te sê?

Wanneer laas het jy gestop en die tyd geneem om “ek het jou lief” te sê?

Hoe veel tyd het jy spandeer om jou kinders hul foute uit te wys waar jy veel eerder tyd kon geneem het om saam hul te speel, hul te leer of hul te wys wat reg en vekeurt is?

Tyd….tik tok tik tok….Tyd

Gelukkig is die persoon wie leer om te wag terwyl hy bid en nooit geduld verloor nie, want God se tyd is die beste tyd.

Geskryf deur Juffrou Chantal

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*